Project Vismigratierivier

De Afsluitdijk beschermt ons land tegen het water, maar vormt ook een hindernis voor veel soorten vissen. De Vismigratierivier gaat er straks voor zorgen dat vissen weer van zout naar zoet water kunnen zwemmen. Dit hebben ze nodig om te overleven. De Vismigratierivier is een vernieuwend plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Ook draagt de Vismigratierivier bij aan gezond water, het herstel van rijkdom aan soorten planten en dieren in het gebied en het biedt mogelijkheden voor recreatie.

Een bijzondere coalitie van natuur- en visserijorganisaties waaronder de Waddenvereniging startte in 2011 met het project Vismigratierivier, een unieke vispassage die de Waddenzee weer verbindt met het IJsselmeer voor trekvissen. De initiatiefnemers hebben in de afgelopen jaren het uitvoerende stokje overgedragen aan de Provincie Fryslân maar zijn nog altijd nauw betrokken bij de realisatie van het project. Om deze intensieve betrokkenheid in de realisatiefase van het project mogelijk te maken is in 2018 een succesvolle aanvraag bij de Nationale Postcode Loterij gedaan. Echter, nu het project door vertragingen bij de versterking van de Afsluitdijk jaren vertraging oploopt staat deze betrokkenheid onder grote druk. 

De Waddenvereniging heeft een aanvraag bij Stichting Jamiti gedaan, voor een financiële bijdrage om de extra kosten door de vertragingen binnen het project op te kunnen vangen. De bijdrage zal enkel gebruikt worden om de betrokkenheid van de initiatiefnemers van het project ook de komende jaren mogelijk te maken. 

Project Vismigratierivier is minimaal 3 jaar vertraagd De aanleg van de Vismigratierivier vindt gelijktijdig plaats met de versterking van de Afsluitdijk. Dit gaf enerzijds het momentum voor het project maar zorgt er ook voor dat het project sterk afhankelijk is van de voortgang van deze dijkversterking. De versterking van de Afsluitdijk, en in het bijzonder de renovatie van de spuiwerken en het installeren van pompen, heeft jaren vertraging opgelopen en dit heeft zijn weerslag op de planning binnen het project Vismigratierivier. Was de oorspronkelijke datum van oplevering van de Vismigratierivier gepland begin 2022, nu wordt dat op zijn naar alle waarschijnlijkheid begin 2025. En ook deze datum wordt met een voorbehoud gebracht. 

Jamiti heeft toegezegd gedurende 4 jaar 3/4 van het benodigde budget te doneren.

Kijk mee hoe de vissen geholpen worden